Tillgänglighet och likabehandling

Amasonernas drottning 2019:
Tillgänglighet på Årsta Folkets Hus Teater

Färdtjänstadress Hjälmarsvägen 26, Årsta

Hörselhjälpmedel
På Årsta Folkets Hus Teater använder vi IR-system med speciella hörlurar. De finns att låna av publikvärdarna.

Service för funktionshindrade
1 rullstolsplats längst bak på vänster sida, bokas via biljettbokningen.

Se salongsplan här.

Jämställdhet och likabehandling

Den Andra Operans verksamhet utgår från alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder. Detta arbete innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter i vår egen organisation och konstnärliga verksamhet. Samtliga spelplatser är alltid tillgängliga ur ett fysiskt tillgänglighetsperspektiv och vi samarbetar med dessa för att tillhandahålla hjälpmedel som syn- och teckenspråkstolkning.

Den Andra Operan grundades för att vara en förnyare av operakonsten i fråga om jämställdhet och representation, inte enbart på utan också bakom scenen. Vi tar arbetet mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på stort allvar och utvecklar strategier för att våra produktioner ska vara trygga, öppna och verkligt kreativa arbetsplatser för alla våra medarbetare.